Test 10

Otázka 1 z 27

Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

a) každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla

b) všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov, za prekážku cestnej premávky sa nepovažuje vozidlo stojace alebo pomaly sa pohybujúce z dôvodov vyvolaných cestnou premávkou, spojených najmä s údržbou a opravou cesty, dopravnou nehodou alebo inou udalosťou

c) pomaly pohybujúce sa vozidlo vykonávajúce údržbu alebo opravu cesty