Test 27

Otázka 1 z 27

Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

a) každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú

b) miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla

c) križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou