Test 32

Question 1 of 27

Zastavením sa rozumie

a) prerušenie jazdy motorového vozidla z dôvodu nezávislého od vôle vodiča

b) uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu

c) len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas tri minúty